Сключен договор по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

През м. май нашата фирма кандидатства по ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Нашето проектно предложение беше одобрено и на 28.09.2020 г договорът от страна на оперативната програма беше подписан. Договорът е на стойност 5100 лв и има за цел да подпомогне фирмата ни при преодоляване на трудностите от пандемията COVID-19.